Release Date: 2016-11-30

emqttd#781: Update README for EMQ 2.0

emq_dashboard#84: Show the Cluster Status of Node

emq_dashboard#79: disc_copies to store mqtt_admin table

emq_auth_clientid: disc_copies to store mqtt_auth_clientid table

emq_auth_username: disc_copies to store mqtt_auth_username table

emq_mod_subscription#3: Remove emq_mod_subscription table and module.subscription.backend config

emq_plugin_template#5: Unregister Auth/ACL modules when the plugin unloaded

Version 2.3.10 Version 2.3.9 Version 2.3.8 Version 2.3.7 Version 2.3.6 Version 2.3.5 Version 2.3.4 Version 2.3.3 Version 2.3.2 Version 2.3.1 Version 2.3.0 Version 2.3-rc.2 Version 2.3-rc.1 Version 2.3-beta.4 Version 2.3-beta.3 Version 2.3-beta.2 Version 2.3-beta.1 Version 2.2.0 Version 2.2-rc.2 Version 2.2-rc.1 Version 2.2-beta.3 Version 2.2-beta.2 Version 2.2-beta.1 Version 2.1.2 Version 2.1.1 Version 2.1.0 Version 2.1.0-rc.2 Version 2.1.0-beta.1 Version 2.1-beta Version 2.0.7 Version 2.0.6 Version 2.0.5 Version 2.0.4 Version 2.0.3 Version 2.0.2 Version 2.0.1 Version 2.0 Version 2.0-rc.3 Version 2.0-rc.2 Version 2.0-beta.3 Version 2.0-beta.2 Version 2.0-beta.1 Version 1.1.3 Version 1.1.2 Version 1.1.1 Version 1.1 Version 1.0.2 Version 1.0.1 Version 1.0 Version 0.17.1-beta Version 0.17.0-beta Version 0.16.0-beta Version 0.15.0-beta Version 0.14.1-beta Version 0.14.0-beta Version 0.13.1-beta Version 0.13.0-beta Version 0.12.3-beta Version 0.12.2-beta Version 0.12.1-beta Version 0.12.0-beta Version 0.11.0-beta Version 0.10.4-beta Version 0.10.3-beta Version 0.10.2-beta Version 0.10.1-beta Version 0.10.0-beta Version 0.9.3-alpha Version 0.9.2-alpha Version 0.9.0-alpha Version 0.9.1-alpha Version 0.8.6-beta Version 0.8.5-beta Version 0.8.4-beta Version 0.8.3-beta Version 0.8.2-alpha Version 0.8.1-alpha Version 0.8.0-alpha Version 0.7.1-alpha Version 0.7.0-alpha Version 0.6.2-alpha Version 0.6.1-alpha Version 0.6.0-alpha Version 0.5.5-beta Version 0.5.4-alpha Version 0.5.3-alpha Version 0.5.2-alpha Version 0.5.1-alpha Version 0.5.0-alpha Version 0.4.0-alpha Version 0.3.4-beta Version 0.3.3-beta Version 0.3.2-beta Version 0.3.1-beta Version 0.3.0-beta Version 0.2.1-beta Version 0.2.0 Version 0.1.5 Version 0.1.3 Version 0.1.4 Version 0.1.2 Version 0.1.1 Version 0.1.0